Журналистически проект дава възможност за кариерно развитие

Журналисти и студенти по журналистика ще могат да повишат професионалния си капацитет по теми, свързани бедността, миграцията и малцинствата

37789215_2162285233842617_3936584358554501120_nПроектът „Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration“ цели да повиши обществената осведоменост в страните членки на ЕС относно взаимовръзките между ЕС и развиващите се страни по въпроси, свързани с бедността, миграцията и изключването на малцинствата от социалния, икономическия и политическия живот на страната, включително от помощта за развитие. В допълнение, специфичната цел, която си поставя проектът е да подобри медийното отразяване на политиките, свързани с развитието, чрез укрепване капацитета на журналисти и студенти по журналистика да отразяват с необходимата чувствителност проблемите на бедността, миграцията и малцинствата.

Дейностите на проекта включват:
пет 8-седмични онлайн курса /на английски език/ по проблемите на развитието, малцинствата и миграцията за 200 журналисти и студенти по журналистика (50 от България).
Участниците трябва да отделят 2-3 часа седмично за четене, извършване на собствени проучвания, попълване на тестове и изпълнение на задачи.
1-месечни стажове в национални медии за студенти по журналистика, завършили онлайн обучението
Българският партньор (ДПБ) ще договори едномесечни стажове в национални медии за 20 студенти по журналистика, завършили успешно онлайн курса. При подбора на стажантите ще се вземе под внимание какво планират за своите стажове и дали ще демонстрират компетентност и интерес към „журналистика за развитие“. Ще се изискват публикувани/непубликувани медийни материали, за да се тестват уменията им за изследване и писане.
7-дневни посещения на място за 80 участници, завършили обучението – до входни пунктове за пристигане на мигрантите в ЕС и до страните на произход в Африка.
Участниците в онлайн обучението, които са демонстрирали най-голям интерес, потенциал и ангажимент, ще имат възможност да участват в 7-дневни пътувания, включващи обучение на терен и срещи в местата за пристигане на мигрантите в Италия, Гърция и Испания, както и до страните на произход в Африка. Подборът ще има за цел да осигури добро географско покритие между партниращите страни, както и равнопоставеност между половете. Учебните визити ще дадат възможност на участниците да интервюират хора от първа ръка и да подберат и отразят лични истории. Процесът ще насърчи създаването на положителни разкази за усилията за преодоляване на слабото развитие в развиващите се държави и за причините за миграцията.
Подкрепа за най-активните онлайн обучаеми за осъществяване на собствени изследователски проекти
Проектът ще предложи стипендии до 1600 евро на 20 успешни участници от четирите страни, за да извършат по-задълбочено отразяване на проблеми, свързани с развитието, миграцията и малцинствата. По-малки суми ще бъдат отпуснати на онези, които решат да останат по-дълго на мястото на учебните посещения, със същата цел. Безвъзмездните средства са предназначени за покриване на пътни разходи, настаняване, застраховка, и т.н. Няма да се използват като възнаграждения или заплати.

В рамките на проекта ще бъдат организирани и национални кръгли маси на тема “Журналистика за развитие” за високопоставени медийни ръководители. Преподавателите по журналистика в университетите и старшите редактори, ще бъдат поканени да участват на международни кръгли маси за обсъждане на теми, свързани с развитие и сътрудничество за развитие. Две годишни награди през втората и третата година ще бъдат присъдени на журналисти и фоторепортери за публикации по проблемите на развитието.

Партньори на проекта са Minority Rights Group Europe (MRGE) – апликант, Будапеща, Унгария; Minority Rights Group International (MRGI), Лондон, Великобритания; фондация „Джендър проект в България“; Economic University, Краков, Полша; The Human Rights League, Братислава, Словакия.

Срок за кандидатстване: 31.08.2018 г.

Контакти за въпроси и изразяване на интерес:
Станимира Хаджимитова
genderproekt@gmail.com; office@gender-bg.org
тел. 0888 242 592

Leave a comment