Мисия и цели на ЦРМ

 Център за развитие на медиите е създаден през 1998 г. с цел да съдейства за утвърждаване на свободата на словото, безпрепятствения обмен и разпространение на информация, за подпомагане на независимите медии в България, за насърчаване на съвременната българска журналистика, както и за разширяване на сътрудничеството между държавната администрация, частния сектор, образователните институции и неправителствените организации, с оглед по-нататъшното демократизиране и либерализация на българския медиен сектор.

ЦРМ работи за изграждането на добре информирана професионална медийна общност с широки международни контакти и висок обществен статут в България. ЦРМ създава партньорства с медийни институции от Европа, Азия и САЩ за разработване на програми за професионална квалификация за журналисти и медиен мениджмънт, адаптиране и издаване на учебна литература в областта на медиите.

ЦРМ ви ориентира в световната медийна практика и ви дава възможност да обмените мнения, да предложите инициативи заедно с български и чуждестранни колеги.

ЦРМ осигурява професионално обучение за журналисти и мениджъри на печатни и електронни медии, като предлага:

–       специализирани курсове по икономическа журналистика

–       разширена програма по разследваща журналистика

–       курсове по европейска интеграция, европейски институции и проблеми на разширяването на ЕС

–       практически курсове за новинари и водещи на актуални информационни програми

–       обучение по PR и връзки с обществеността

–       курсове по английски език

–       курсове по Интернет и информационно обслужване

–       курсове за ръководители на печатни и електронни медии

–       практическо обучение по медиен маркетинг и реклама

 

Главни насоки в дейността на ЦРМ

Център за развитие на медиите, в качеството си на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност,  работи за изпълнение на мисията си чрез:

1. Подкрепа на образованието и квалификацията на заетите в областта на медиите

2. Изследвания в областта на медиите

3. Проучвания на ефективността на действащите нормативни актове и подпомагане на законодателната дейност в областта на електронните медии и печата

4. Популяризиране на опита на журналистиката в страните с богати демократични традиции

5. Стимулиране на обмена на идеи между специалисти в областта на медиите

6. Подобряване на качеството на информацията за медийния сектор и на информационния обмен и сътрудничеството между България и други страни

7. Развитие на либерален медиен пазар при спазване на принципите на равнопоставеност на участниците в него

8. Подпомагане на разпространението на правни знания сред работещите в сферата на медиите в страната по отношение на защитата и упражняването на техните професионални права и свободи

9. Предоставяне на консултации и експертна помощ по подготовка, кандидатствуване и защита на медийни проекти на организации с нестопанска цел и тяхното управление

10. Организиране и участия в симпозиуми, конференции, семинари, изложби и други публични изяви и инициативи.