2011: ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА МЕДИИТЕ: ЖУРНАЛИСТИКА, ДЕМОКРАЦИЯ, ЦЕННОСТИ

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Проекти

Съвместен проект на Медийната и Информационната програми на Институт „Отворено общество” – Лондон

Настоящият проект има за цел да идентифицира възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени медиите в световен мащаб в резултат на процеса на цифровизацията. Чрез него ще бъдат изследвани в детайли:

– Преходът от аналогово към цифрово разпространение

– Възникването и развитието на новите платформи за комуникация и източниците на информация в интернет

– Непрестанната и все по-задълбочаваща се конвергенция между традиционните средства за информация и телекомуникациите

Особено внимание ще бъде поставено на новите възможности, открили се пред медиите, в това число:

– Подобрения достъп до съдържание и услуги

– Намаляващите разходи по стартирането и подръжката на медиите

– По-ефективното използване на честотния спектър

– Сътрудничеството и съвместното използване на медийното съдържание като начин за намаляване на производствените разходи

– Подобреното взаимодействие между медии и аудитория

– По-високата степен на прозрачност на информацията, като предпоставка за по-добра журналистика

– Сътрудничеството, протичащо в рамките на социалните мрежи и начините, по които то влияе върху съдържанието

– Наличието на повече честоти и начини за разпространение на общностните медии

– Развитието на нови и разнообразни платформи за гражданско участие

По отношение на предизвикателствата, произтичащи от цифровизацията, анализът ще засегне аспекти като:

– Разширяване (запазване) на монополните позиции, съществуващи при аналоговите медии

– Размиването на въпросите от сериозен обществен интерес, резултат от по-свободното медийно общуване

– Фрагментирането на аудиториите и ерозията на икономическите модели, поддържащи функционирането на качествените медии и журналистика

– Трудностите, произтичащи от възможностите на новите медии да развиват качествената журналистика

– Намаляването на степента на гражданско застъпничество, дължащо се на политически и технологически аспекти на новите медии

– Спад в местните програми, следствие на прехода от аналогово към цифрово излъчване

– Нарастващи потребителски разходи, свързани с необходимостта от допълнителни приставки за цифрово приемане на сигнала, такси за програми по избор и др.

– Влияние на социалните мрежи върху обществения дневен ред

Основният фокус на изследването ще бъде поставен върху телевизията, като сред подбраните за нуждите на настоящия анализ шестдесет страни са включени такива, в които цифровизацията е в силно напреднал етап, както и други, където тя тепърва предстои. Подобно разнообразие ще позволи отчитането на широк спектър от фактори, влияещи върху процеса на цифровизация и също така ще позволи по-доброто му разбиране в различен социален, политически и културен контекст.

Център за развитие на медиите извършва проучването за България. Проектът  ще се реализира в периода 2010 – 2011 година.