2009-2011: Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Проекти

Проектът цели повишаване на доверието и подобряване на познаването на информационната дейност на Министерство на правосъдието, повишаване степента на използване на съдебна информация сред целевите групи, както и осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите по проекта и популяризиране на приноса на ОПАК.

Дейности:

1. Изработване на банери и рекламни материали за проекта.

2. Обявяване на плана за реализация на проекта заедно с изпълнителите на обществените поръчки.

3. Организация на кръгла маса с представители на държавните съдебни изпълнители и административните ръководители на районните съдилища за представяне на резултатите от проекта.

4. Организация на кръгла маса с представители на съдиите по вписванията, административните ръководители на районните съдилища и Агенцията по вписванията за представяне на резултатите от проекта.

5. Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото по проекта.

6. Текуща организация на публикации в централния печат и предавания в електронните медии. Медиен мониторинг.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.