Партньорство за развитие на медиите в Югоизточна Европа

Written by Център за развитие на медиите. Posted in Новини, Проекти

Partners_logos

Осем от членовете на мрежата SEENPM, заедно със самата организация, започнаха работа по проекта Партньорство за развитие на медиите в Югоизточна Европа, в подкрепа на развитието на независими и отговорни медии в Западните Балкани (декември 2013 – ноември 2017).

Международен координатор на проекта е Център за независима журналистика (Румъния), от българска страна партньор е Центърът за развитие на медиите.

Проектът има за цел да подобри способността на медийните организации да обръщат внимание на условията на труд и нивото на образование на журналистите, да разшири техните знания и умения, както и да подобри тяхната нагласа по отношение на застъпничество и медийната грамотност. Проектът цели също така да информира и да генерира обществени дебати относно свободата на изразяване по принцип, и по-специално свободата на медиите, за да се разшири и увеличи подкрепата на заинтересованите страни и гражданите за процесите на реформа в сектора на медиите.

Проектът се изпълнява от консорциум от медийни организации от Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна Гора, Сърбия, Румъния и България. С проекта са ангажирани и медийни експерти от Косово и Турция.

Проектът е насочен към три теми: условия на труд за журналистите, медийното образование (както за журналистите, така и за обществеността) и свободата на изразяване на мнение като цяло.

Условията на труд за журналистите са един от най-чувствителните и трудни проблеми, тъй като медийната среда се развива и бизнес моделите се променят. Нашето партньорство е насочено към привличането на нови участници в обществения дебат, свързан с медийната свобода и независимост и създаване на синергии между организациите, медиите и заинтересованите страни (профсъюзи, групи, отстояващи свободата на изразяване, учители, родители, държавни институции и др.)”, заяви Иоана Авадани, изпълнителен директор на Центъра за независима журналистика и координатор на проекта Партньорство за развитие на медиите в Югоизточна Европа.

Дейностите по проекта включват: научни изследвания, които да установят проблемните казуси във всяка от страните, на които предстои присъединяване към ЕС (ИПП/IPA); обучения, които имат за цел да предложат на участниците необходимите знания, умения и нагласи, за да се ангажират в застъпнически дейности; застъпнически дейности, осъществявани в съответствие с най-важните направления, установени в рамките на национални уъркшопи; анализ, сравнение и хомогенизиране на действията между петте ангажирани страни от ИПП/IPA. Ще бъдат изготвени и публикувани доклади с препоръки за регионалните политики; наболелите въпроси ще бъдат поставени на европейско равнище, чрез застъпнически действия в Брюксел.

Членовете на SEENPM, които участват в проекта, са: Албанският медиен институт (Албания), Център за развитие на медиите и гражданското общество (БиХ), Медийни инициативи – асоциация за развитие на медиите и промотиране на професионалната журналистика (БиХ), Македонския институт за медии (Македония), Черногорски медиен институт (Черна гора), Фондация медиен център (Сърбия), Център медии и реформа Ниш (Сърбия), Център за независима журналистика (Румъния), Център за развитие на медиите (България).

За допълнителна информация можете да се обръщате към
Асен Величков (координатор за България), avelichkov@mediacenterbg.org

flag_yellow_low

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия чрез Механизма за гражданското общество, свободата и отчетността на медиите, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI

Това съобщение е изготвено с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи Центъра за независима журналистика и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява позиция на ЕС.